Prijava izdanja

ZAPRAF ostvaruje i štiti prava proizvođača fonograma na osnovi punomoći kojom proizvođači fonograma povjeravaju ZAPRAF-u ostvarivanje i zaštitu svojih prava.

Korisnik, odnosno davatelj punomoći ZAPRAF-u ima pristup ZAPRAF bazi na sljedećem linku:

 

www.zaprafonline.com

 

ISPUNJAVANJE PODATAKA I PRIJAVE IZDANJA

Fonogram (snimka) se može prijaviti u Bazu upisivanjem podataka u Excel obrazac ili izravnim upisivanjem podataka u Bazu. Snimku može prijaviti samo proizvođač fonograma koji ju je izdao ili ima punomoć izvornog proizvođača fonograma – davatelja licence. Kao pomoć za prijavljivanje snimaka i izdanja davateljima punomoći dostupan je vodič za rad u bazi s uputama o ispunjavanju svih nužno potrebnih podataka.Svaki davatelj punomoći ZAPRAF-u slanjem prijave istovremeno jamči, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su svi podaci iz prijave fonograma točni i istiniti.

Izdavači koji imaju punomoć o zastupanju inozemnih proizvođača fonograma te su primatelji licence trebaju dostaviti odgovarajući ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobijanju licence. Ugovor principala – davatelja licence mora biti ovjeren žigom istog. Ukoliko se dostavlja kopija ugovora, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U ugovoru o ekskluzivnom zastupanju (dobijanju licence) mora biti izričito navedeno razdoblje i teritorij na koji se odnosi ustupljeno pravo dobijanja licence. Izdavači koji imaju potpisan ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobijanju licence dužni su dostaviti bazu izdanja sa popisom snimaka i izvođača (katalog u pročišćenom izdanju) u elektronskom ili tiskanom formatu. Obrazac u fizičkom obliku na kojem se navodi ukupan broj snimaka i specificira dostava istih mora biti potpisan i ovjeren od strane primatelja licence, inače se ista neće uzimati u daljnju obradu.

Za pojedinačne snimke koji se ne nalaze na fizičkom proizvodu (nosaču zvuka) već se prodaju putem Interneta, potrebno je izvršiti prijavu ZAPRAF-u te dostaviti  dokaz da je snimka komercijalni fonogram, odnosno da je isti stavljen u prodaju putem web-a  (npr. link ili screenshot web shopa).

 

DOSTAVA PRIJAVE IZDANJA

(1) Svaki davatelj punomoći ZAPRAF-u je dužan izvršiti prijave novih izdanja ZAPRAF-u u elektronskom ili tiskanom obliku. Uz podnesenu prijavu obvezna je dostava nosača zvuka ili preslika omota izdanja, odnosno screenshot web stranice ukoliko se radi o digitalnom izdanju, a stručna služba ZAPRAF-a može tražiti i dostavu ostale relevantne dokumentacije kojom se dokazuje pravo vlasništva snimaka (npr. ugovori).

(2) U slučaju nepotpune prijave odnosno nedostavljanja svih potrebnih dokaza prijava nije važeća te neće biti uzeta u daljnju obradu niti unesena u Bazu ZAPRAF-a.

(3) U raspodjelu naknada od iskorištavanja fonogramskih prava za prethodnu godinu u obzir će se uzimati prijave predane do 15. ožujka tekuće godine.

(4) Rok za dostavu baza od drugih organizacija za kolektivnu zaštitu s kojima ZAPRAF ima potpisane bilateralne sporazume je 01. ožujak tekuće godine za prethodnu godinu. U slučaju da su isti fonogrami prijavljeni od strane inozemne organizacije s kojom ZAPRAF ima potpisan bilateralni ugovor i od strane primatelja licence (licencnog zastupnika), naknada po osnovi iskorištavanja tih fonograma se isplaćuje primatelju licence inozemnog izdavača na temelju dostavljenog ugovora i prijavljenog repertoara, osim ukoliko je bilateralnim ugovorom drukčije određeno.

(5) Ugovor o davanju licence ima prioritet u odnosu na bilateralni sporazum